praca

Jakie są zasady zatrudnienia osoby z zagranicy?

Każdego roku w Polsce zatrudnianych jest wielu nowych pracowników z zagranicy. Polscy przedsiębiorcy na obcych rynkach szukają zarówno osób do pracy tymczasowej, jak i na zasadach outsourcingu. Zatrudnienie cudzoziemca wiąże się z wieloma przywilejami, ale także obowiązkami pracodawcy. O czym należy pamiętać, zatrudniając osobę bez polskiego obywatelstwa? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w dalszej części artykułu. Zachęcamy do lektury.

Polska to atrakcyjny rynek pracy dla cudzoziemców

Polska jest atrakcyjnym rynkiem pracy dla osób z zagranicy. Obcokrajowcy bardzo chętnie przyjeżdżają do naszego kraju w celach zarobkowych. Dotyczy to przede wszystkim pracowników z Ukrainy, których w Polsce jest zdecydowanie najwięcej. Poza Ukraińcami na terenie Polski zatrudnienie znajduje również dużo osób z Białorusi, Gruzji i państw azjatyckich. Zagraniczni pracownicy najczęściej zatrudniani są w sektorze budowlanym, przemysłowym oraz rzemieślniczym. Dużo rzadziej zajmują oni stanowiska przedstawicieli władz publicznych, a także urzędnicze i kierownicze. Wynika to z odmiennej kultury, nieznajomości języka oraz barier prawnych.

Chcesz zatrudnić cudzoziemca? Poznaj najważniejsze zasady

Każdy pracodawca decydujący się na podpisanie umowy o pracę z osobą bez polskiego obywatelstwa powinien znać podstawowe zasady związane z zatrudnianiem cudzoziemców. Najważniejszą z nich jest określenie, z jakiego kraju pochodzi przyszły pracownik. Dużo łatwiej jest bowiem zatrudnić osobę posiadającą obywatelstwo jednego z krajów Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii. Tacy pracownicy mogą ubiegać się o zatrudnienie w Polsce bez zezwolenia na pracę. Jeżeli jednak jesteś zainteresowany zatrudnieniem obywatela Ukrainy, Białorusi, Gruzji lub obywatela jednego z państw azjatyckich musisz uzyskać dla niego pozwolenie na pracę.

O zezwolenie na pracę dla obcokrajowca można ubiegać się samodzielnie lub skorzystać z pomocy specjalistów z  T&T People and Work. Zajmujemy się wszystkimi formalnościami związanymi z zatrudnianiem cudzoziemców. Pomagamy w legalizacji i delegalizacji pobytu, przygotowujemy dokumenty, pośredniczymy w całym procesie zatrudnienia. Bezpieczeństwo prawne naszych Klientów jest dla nas najwyższym priorytetem.

W jakich sytuacjach nie trzeba ubiegać się o zezwolenie na pracę?

Od zasady konieczności uzyskania zezwolenia na pracę w Polsce dla obywateli państw nieznajdujących się w Unii Europejskiej i EOG istnieje szereg wyjątków. Bez zezwolenia na pracę mogą być w Polsce zatrudniani m.in. cudzoziemcy, którzy:

 • posiadają zezwolenie na pobyt stały w Polsce,
 • posiadają status rezydenta długoterminowego UE w Polsce,
 • posiadają nadany w Polsce status uchodźca,
 • korzystają z ochrony uzupełniającej lub czasowej w Polsce,
 • posiadają zgodę na pobyt humanitarny lub tolerowany w Polsce,
 • posiadają ważną Kartę Polaka,
 • należą do rodziny obywatela państwa członkowskiego UE, EOG lub Szwajcarii,
 • posiadają zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce w związku z zawarciem małżeństwa z obywatelem Polski lub cudzoziemcem ze statusem uchodźcy, zezwoleniem na pobyt stały, pobyt rezydenta długoterminowego UE, pobyt tolerowany lub ochronę czasową nadaną mu w Polsce,
 • posiadają status studenta jednej z polskich uczelni wyższych zdobyty na podstawie wizy lub zezwolenia na pobyt czasowy,
 • są absolwentami polskich szkół ponadgimnazjalnych, stacjonarnych studiów wyższych lub stacjonarnych studiów doktoranckich na polskich uczelniach,
 • są jedną z osób, o których mowa w art. 19. ust. 2. Ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin. Przepis ten dotyczy cudzoziemców spoza UE i EOG, którzy doświadczyli szczególnych okoliczności, np. śmierci małżonka obywatela UE czy rozwodu lub unieważnienia małżeństwa z zamieszkującym na terytorium RP obywatelem UE.