T&T Investments S.A.

Świadczymy usługi skoncentrowane na szeroko rozumianej restrukturyzacji, za pomocą takich instrumentów jak: negocjacje, ugody w postępowaniu upadłościowym, postępowanie upadłościowe konsumenckie oraz postępowania naprawcze przedsiębiorców

Aktualności

Kraków, dnia 17 maja 2023 r.

Zarząd spółki T&T INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie
(KRS 0000379914) na podstawie art. 456 ksh ogłasza, że uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 maja 2023 r. postanowiono obniżyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 590.000,00 zł, to jest do kwoty 1.050.000,00 zł.

Wzywa się wierzycieli Spółki, którzy nie zgadzają się na obniżenie kapitału zakładowego,
aby pod adresem siedziby Spółki: ul. Grabowskiego 6/3, 31-126 Kraków wnieśli sprzeciw
w nieprzekraczalnym terminie trzech miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia.

 

 

Szanowni Państwo,

Z dniem 1 stycznia 2021 r. wchodzi w życie nowelizacja kodeksu spółek handlowych (ksh) dotycząca dematerializacji akcji. Niektóre z przepisów wchodzą w życie wcześniej, celem przygotowania do nadchodzących zmian dotyczących dematerializacji akcji. W związku z tym, akcje spółki podlegać będą rejestracji w rejestrze akcjonariuszy, który ma być prowadzony w formie zapisu elektronicznego przez upoważnione podmioty (np. domy maklerskie). Z dniem 1 stycznia 2021 r. akcje papierowe (dokumenty) przestaną mieć moc prawną.

Zgodnie z nadchodzącą nowelizacją, każda spółka akcyjna zobowiązana będzie do prowadzenia strony internetowej i zamieszczania na niej, w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami, wymaganych przez prawo lub ich statuty ogłoszenia pochodzące ze spółek (art. 1 par. 5 ustawy o zmianie ustawy- ksh oraz niektórych innych ustaw Dz.U. 2019 poz. 1798). Zgodnie z tym strona powinna istnieć już od 1 stycznia 2020 r. i powinna mieć wydzielone miejsce („okienko”), które przeznaczone będzie do komunikacji z akcjonariuszami. Ten kanał komunikacyjny jest obowiązkowy.

Ponadto, każda spółka akcyjna zobowiązana będzie zawrzeć umowę o prowadzeniu rejestru akcjonariuszy (co stanowi art. 1 pkt 8 dotyczący. art. 3282 par. 1 ww. nowelizacji), a podmiot, który ma prowadzić rejestr ma być wybrany poprzez podjęcie uchwały walnego zgromadzenia akcjonaruszy (art. 1 pkt 8 dotyczący art. 3281 par. 5 nowelizacji ksh). Niniejszy wymóg powinien zostać zrealizowany do 30 czerwca 2020 r.

Jak wskazuje art. 16 ww. nowelizacji ksh. Spółka winna wezwać akcjonariuszy pięciokrotnie do złożenia papierowych dokumentów akcji w spółce oraz powinna udostępnić informację o wezwaniu na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami (o czym wyżej). Niniejsza informacja o wezwaniach powinna widnieć na stronie przez okres nie krótszy nż 3 lata od pierwszego wystosowanego wezwania.

Wezwanie następuje w sposób właściwy dla zwoływania walnego zgromadzenia spółki. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki przez ogłoszenie, które powinno zostać ogłoszone co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Wezwania do akcjonariuszy nie mogą być dokonywane w odstępie dłuższym niż miesiąc ani krótszym niż 2 tygodnie. Pierwszego wezwania dokonuje się do dnia 30 czerwca 2020 r.

Zatem do 30 czerwca 2020 r. należy podjąć uchwałę wybierającą podmiot, który będzie dla Państwa prowadził rejestr i dokonać pierwszego wezwania akcjonariuszy.

13.12.2019

 

Ogłoszenie o udostępnieniu Planu połączenia (art. 500 § 2 i 2[1] k.s.h.)

oraz

Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia spółek (art.504 § 1 i 2 k.s.h.)

 

W związku z zamiarem połączenia spółek T&T INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie (KRS 0000379914, NIP 6771016605, REGON 35082625200000) (Spółka Przejmująca) ze spółką T&T PEOPLE AND WORK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Krakowie (KRS 0000735097, NIP 6751648118, REGON 380479726) ( Spółka Przejmowana), zarządy spółek, działając na podstawie art. 498 i nast. k.s.h. w dniu 18 lipca 2022 r. uzgodniły plan połączenia ww. spółek („Plan Połączenia”).

Połączenie nastąpi przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w drodze sukcesji uniwersalnej. Spółka Przejmująca wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej. Spółka Przejmowana zgodnie z art. 493 § 1 ulegnie rozwiązania bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia jej z rejestru. Połączenie zostanie przeprowadzone zgodnie z art. 515 kodeksu spółek handlowych tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego. Jako, że Spółka Przejmująca jest jedynym udziałowcem Spółki Przejmowanej, plan połączenia nie przewiduje wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej, ani ewentualnych dopłat, jak również nie zawiera postanowień przewidzianych w art. 499 § 1 pkt. 3 i 4 kodeksu spółek handlowych. Plan nie przewiduje przyznania żadnych praw  przez spółkę przejmującą wspólnikom ani osobom szczególnie uprawnionym w spółce przejmowanej. Plan nie przewiduje przyznania żadnych szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób szczególnie uprawnionych w spółce.

 

Ponadto, z dokumentami, o których mowa w art. 505 § 1 pkt 1-3 kodeksu spółek handlowych Wspólnik może się zapoznać się w siedzibie spółki, w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 16:00 nieprzerwanie począwszy od dnia 21 lipca 2022 r., aż do dnia zakończenia Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej i Spółek, na których zostaną podjęte uchwały o połączeniu.

W związku z powyższym, Zarząd, na podstawie art. 500 § 2 i 2[1] k.s.h., niniejszym bezpłatnie udostępnia do publicznej wiadomości Plan Połączenia.

Do pobrania:

1. Plan połaczenia,

Zarząd Spółki informuje, że stosownie do art. 516 § 6 k.s.h. w zw. z art. 500 § 2 i 21 k.s.h., udostępnienie Planu Połączenia następuje co najmniej na miesiąc przed rozpoczęcia zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia, na którym ma być powzięta uchwała o połączeniu.
21 lipca 2022 r.

 

Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia spółek (art.504 § 1 i 2 k.s.h.)

W związku z zamiarem połączenia spółek T&T INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie (KRS 0000379914, NIP 6771016605, REGON 35082625200000) (Spółka Przejmująca) ze spółką T&T PEOPLE AND WORK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Krakowie (KRS 0000735097, NIP 6751648118, REGON 380479726) ( Spółka Przejmowana), zarządy spółek, działając na podstawie art. 498 i nast. k.s.h. w dniu 18 lipca 2022 r. uzgodniły plan połączenia ww. spółek („Plan Połączenia”).

Połączenie nastąpi przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w drodze sukcesji uniwersalnej. Spółka Przejmująca wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej. Spółka Przejmowana zgodnie z art. 493 § 1 ulegnie rozwiązania bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia jej z rejestru. Połączenie zostanie przeprowadzone zgodnie z art. 515 kodeksu spółek handlowych tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego. Jako, że Spółka Przejmująca jest jedynym udziałowcem Spółki Przejmowanej, plan połączenia nie przewiduje wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej, ani ewentualnych dopłat, jak również nie zawiera postanowień przewidzianych w art. 499 § 1 pkt. 3 i 4 kodeksu spółek handlowych. Plan nie przewiduje przyznania żadnych praw  przez spółkę przejmującą wspólnikom ani osobom szczególnie uprawnionym w spółce przejmowanej. Plan nie przewiduje przyznania żadnych szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób szczególnie uprawnionych w spółce.

Ponadto, z dokumentami, o których mowa w art. 505 § 1 pkt 1-3 kodeksu spółek handlowych Wspólnik może się zapoznać się w siedzibie spółki, w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 16:00 nieprzerwanie począwszy od dnia 21 lipca 2022 r., aż do dnia zakończenia Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej i Spółek, na których zostaną podjęte uchwały o połączeniu.

W związku z powyższym, Zarząd, na podstawie art. 500 § 2 i 2[1] k.s.h., niniejszym bezpłatnie udostępnia do publicznej wiadomości Plan Połączenia.

Do pobrania:
1. Plan połaczenia,

Zarząd Spółki informuje, że stosownie do art. 516 § 6 k.s.h. w zw. z art. 500 § 2 i 21 k.s.h., udostępnienie Planu Połączenia następuje co najmniej na miesiąc przed rozpoczęcia zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia, na którym ma być powzięta uchwała o połączeniu.
9 września 2022 r.

 


Kontakt

T&T Investments S.A.

ul. Ambrożego Grabowskiego 6/3
31-126 Kraków

tel.: 12 333 70 65

biuro@ttgroup.pl

kancelaria@ttgroup.pl