Ochrona dóbr osobistych

Dobra osobiste człowieka podlegają ochronie prawnej. Dobra osobiste to dobra niemajątkowe związane z ich odrębnym istnieniem. Jako przykładowe dobra osobiste można wymienić zdrowie, wolność, cześć, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, twórczość naukową, artystyczną itd.

Osoba, której dobra osobiste zostały zagrożone czyimś bezprawnym działaniem może żądać zaniechania tego działania. Ponadto taka osoba może oczekiwać, żeby osoba, która naruszyła jej dobra osobiste, dokonała czynności niezbędnych do wyeliminowania jego następstw, zwłaszcza aby złożyła oświadczenie we wskazanej  treści i formie. Osoba ta może również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub uiszczenia wskazanej kwoty na wybrany cel społeczny. Podmiot, który poniósł szkodę majątkową ze względu na naruszenie jego dóbr osobistych może żądać ich naprawienia na zasadach ogólnych.
Roszczenie o zaniechanie naruszenia dóbr osobistych i usunięcia skutków naruszenia nie ulega przedawnieniu. Warto również pamiętać, ze przepisy o ochronie dóbr osobistych stosuje się także odpowiednio do osób prawnych. W konkretnym przypadku możliwe jest łączne skorzystanie z kilku, a nawet wszystkich powyżej wskazanych środków ochrony.

Amanda Krause