liczenie na kalkulatorze

Na jakich warunkach można prowadzić ewidencję przychodu?

Ewidencja przychodu to uproszczony sposób na rozliczanie podatków oraz jedna z najprostszych i najkorzystniejszych form prowadzenia księgowości. Obowiązkiem prowadzenia tego typu ewidencji objęci są podatnicy, którzy rozliczają się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Podatek płacony jest w postaci odpowiedniej stawki związanej rodzajem prowadzonej działalności gospodarczej. Kto i na jakich warunkach może prowadzić ewidencję przychodu?

Dla kogo przeznaczona jest ewidencja przychodu?

Nie każdy przedsiębiorca może skorzystać z rozliczania podatków w formie ewidencji przychodu. Forma ta jest zarezerwowana wyłącznie dla osób fizycznych prowadzących działalność w formie jednoosobowej działalności bądź spółki osobowej, których przychód w danym roku podatkowym nie przekracza wyznaczonego przez prawo limitu. Limit ten określa Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zgodnie z którą w 2021 roku wynosi  on 2 000 000 euro (tj. 9 030 600 zł). Ewidencja przychodów musi być prowadzana w formie papierowej lub elektronicznej według wzoru z załącznika do Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki regionalnej z dnia 18 grudnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Z możliwości rozliczenia podatków w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, bez względu wysokość uzyskanych przychodów, nie mogą skorzystać między innymi osoby, których działalność gospodarcza polega na:

– prowadzeniu aptek,

– handlu wartościami dewizowymi,

– handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych,

– wytwarzaniu wyrobów opodatkowanych podatkiem akcyzowym na podstawie odrębnych przepisów z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.

Czy ewidencję przychodu można prowadzić samodzielnie?

Ewidencje przychodu można prowadzić samodzielnie lub zlecić spółce T&T TAX, która zapewnia swoim klientom kompleksowe wsparcie we wszystkich kwestiach związanych z księgowością. To drugie rozwiązanie polecane jest wszystkim przedsiębiorcom, którym zależy na przejrzystości, szczegółowości oraz bezbłędności w prowadzeniu ewidencji.

Podjęcie współpracy z rzetelnym biurem rachunkowym przynosi wymierne korzyści dla przedsiębiorcy. Pracownicy biura rachunkowego dbają o to, by wszystkie zapisy były prowadzone chronologicznie i zgadzały się ze stanem faktycznym oraz obowiązującymi regulacjami prawnymi. Jest to o tyle istotne, że podczas kontroli urzędu skarbowego przedsiębiorca nie musi martwić się o poprawność prowadzenia ewidencji. Pozwoli to także uniknąć sankcji karnych nakładanych w wyniku prowadzenia ewidencji w nieprawidłowy sposób.

Warto pamiętać, że po rozpoczęciu współpracy z biurem rachunkowym należy udać się do urzędu skarbowego z informacją o miejscu przechowywania ewidencji.