podatki segregator

Jaką wybrać formę opodatkowania dla firmy?

Wybór odpowiedniej formy opodatkowania firmy to jedna z najtrudniejszych decyzji, którą trzeba podjąć na początkowym etapie funkcjonowania przedsiębiorstwa. Od dokonania tego wyboru zależy przyszłe funkcjonowanie firmy oraz koszty jej prowadzenia. Jakie formy opodatkowania jednoosobowej działalności gospodarczej są dopuszczalne w polskich przepisach?

Rodzaje form opodatkowania

Wybór formy opodatkowania zależny jest od kilku istotnych czynników. Przede wszystkim należy wziąć pod uwagę stan organizacyjno-prawny prowadzonej działalności gospodarczej, jej skalę i rodzaj, ilość zatrudnionych w firmie osób, a także wysokość przychodów osiąganych przez przedsiębiorstwo. Dla prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą dopuszczalne są cztery formy opodatkowania: zasady ogólne, podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz karta podatkowa. Piątą formą opodatkowania jest CIT (podatek od dochodów spółek), jednak dotyczy on wyłącznie osób prawnych.

Zasady ogólne

Podstawową formą opodatkowania, która wybierana jest przez większość przedsiębiorców, są zasady ogólne, nazywane również skalą podatkową. Wysokość podatku dochodowego płaconego przez przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych jest różna i zależna od uzyskiwanych przez nich dochodów w roku podatkowym. Przedsiębiorcy uzyskujący przychody mniejsze lub równe sumie 85 528 zł płacą podatek w wysokości 17%. Podatnicy, których dochód w danym roku podatkowym przekroczył 85 528 zł, są obejmowane podatkiem w wysokości 32%. W przypadku przekroczenia drugiego progu stawka 32% obejmuje tylko różnicę między końcowym przychodem a kwotą 85 528 zł. Warto zaznaczyć, że forma ta przewiduję najszerszy wachlarz ulg podatkowych, z których podatnik może skorzystać.

Z rozliczenia na zasadach ogólnych korzystają nie tylko przedsiębiorcy, ale także osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, umów cywilnoprawnych lub uzyskujące świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w tym emeryci i renciści. Obowiązkiem tych osób jest składanie corocznych zeznań i deklaracji podatkowych we właściwym dla swojego miejsca zamieszkania urzędzie skarbowym.

Podatek liniowy

To druga z najpopularniejszych form opodatkowania działalności gospodarczej. Jej cechą charakterystyczną jest jednolita stawka podatkowa (19%) dla wszystkich przedsiębiorców, bez względu na osiągany przez nich dochód. To niewątpliwy atut tej formy opodatkowania, który sprawia, że stanowi ona ciekawą alternatywę dla skali podatkowej, szczególnie dla bardziej majętnych przedsiębiorców. Podatnicy rozliczający się według stawki liniowej zobowiązani są do obliczania zaliczek na podatek dochodowy, które należy opłacić, dokonując przelewu na rachunek wskazany przez urząd skarbowy. Przedsiębiorcy opodatkowani stawką liniową zobowiązani są do złożenia rocznej deklaracji PIT 36L do 30 kwietnia po roku podatkowym, którego dotyczy to zeznanie. Do zalet tej formy opodatkowania należy łatwiejszy sposób wyliczania podatku, a także możliwość pomniejszenia przychodów o koszty ich uzyskania, co ma wpływ na zmniejszenie kwoty płaconego podatku. Wadą podatku liniowego jest natomiast brak prawa do skorzystania z większości ulg podatkowych należnych przedsiębiorcom korzystającym ze skali podatkowej.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Specyficzną formą opodatkowania, w której przedsiębiorca nie może pomniejszyć osiąganych przychodów o koszty ich uzyskania, jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. W zależności od charakteru prowadzonej działalności przedsiębiorcy korzystający z rozliczania przychodów na podstawie ryczałtu odprowadzają podatek dochodowy w wysokości 2%, 3%, 5,5%, 8,5%, 10%, 12,5%, 15% lub 17%. Co ważne, z tej formy opodatkowania nie mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku podatkowym osiągnęli przychód przekraczający 2 000 000 euro (tj. 9 030 600 zł). Dodatkowo, w art. 8. Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym znajduje się lista działalności, których przedstawiciele także nie mogą skorzystać z tej formy opodatkowania. Należą do nich m.in. osoby zajmujące się prowadzeniem aptek czy handlujące wartościami dewizowymi.

Karta podatkowa

Karta podatkowa to ostatnia z form opodatkowania, którą mogą wybrać przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę osobową. To forma zryczałtowana, w której wysokość miesięcznego podatku ustalana jest przez naczelnika urzędu skarbowego w oparciu o informacje dotyczące rodzaju i rozmiaru wykonywanej działalności, wielkości zatrudnienia oraz liczby ludności zamieszkującej miejscowość, w której przedsiębiorca wykonuje działalność. Istotny jest również fakt, iż karta podatkowa to forma opodatkowania przeznaczona wyłącznie dla przedsiębiorców prowadzących jedną z działalności wymienionych w art. 23. ust. 1. Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Należą do nich m.in. osoby zajmujące się handlem detalicznym żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi i kwiatami, z wyjątkiem napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%.

Jeśli nie wiesz jaka forma opodatkowania będzie najbardziej odpowiednia dla Twojej firmy, skorzystaj z pomocy doświadczonych pracowników spółki T&T TAX Doradztwo Podatkowe, którzy zapewniają kompleksowe wsparcie we wszystkich sprawach związanych z obowiązkami podatkowymi przedsiębiorców.