zeznanie podatkowe

Jak i kiedy można złożyć korektę zeznania podatkowego?

Każdy podatnik składający deklarację podatkową za konkretny okres rozliczeniowy ma prawo do nanoszenia na nią poprawek. Jeżeli w dokument wkradł się błąd lub nie zostały dopełnione wszelkie formalności związane z prawidłowym wypełnieniem deklaracji, podatnik może dostarczyć do urzędu nową, skorygowaną wersję. W jakich sytuacjach można złożyć korektę zeznania podatkowego?

Wymogi formalne związane z korektą deklaracji podatkowej

Podatnikowi, który popełnił błąd w pierwotnej wersji zeznania podatkowego, przysługuje prawo do naniesienia odpowiednich poprawek i wysłania do urzędu nowej wersji deklaracji. Wynika to z art. 81 § 1 Ordynacji podatkowej. Jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację. Jest to o tyle ważne, że osoba popełniająca błąd w zeznaniu podatkowym nie musi obawiać się konsekwencji prawno-skarbowych wynikających z powstałej pomyłki.

Należy jednak wiedzieć, że zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, złożenie korekty nie zawsze jest możliwe. Korekta może zostać złożona jedynie do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Okres ten wynosi 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku lub jego zwrotu.

Kiedy podatnik ma obowiązek złożenia korekty zeznania podatkowego?

Możliwość złożenia korekty zeznania podatkowego to nie tylko prawo, ale i w niektórych sytuacjach obowiązek podatnika. Obowiązek ten dotyczy przede wszystkim osób, które w pierwotnej wersji deklaracji nie uwzględniły części osiąganych przez siebie dochodów. Fakt osiągnięcia nierozliczonych wcześniej dochodów należy jak najszybciej zgłosić właściwemu urzędowi skarbowemu. Należy pamiętać, że podczas ewentualnej kontroli podatkowej nie można już skorzystać z prawa do złożenia korekty.

W jaki sposób złożyć korektę zeznania podatkowego?

Korektę zeznania podatkowego należy złożyć, jeżeli doszło do błędu rachunkowego, deklaracja została złożona na złym formularzu lub podatnik w pierwotnej wersji nie wskazał wszystkich osiąganych przez siebie dochodów. Wprowadzenie korekty polega na dostarczeniu do urzędu deklaracji korygującej. Jest to dokument zawierający nową wersję rozliczenia podatkowego za konkretny okres. Podatnik jest zobowiązany do wypełnienia właściwego formularza skorygowanymi danymi i oznaczenia go jako korekta pierwotnej wersji.

Deklarację korygującą można złożyć samodzielnie lub korzystając z pomocy pracowników zatrudnionych w spółce T&T TAX Doradztwo Podatkowe, którzy zapewniają kompleksowe wsparcie w sprawach związanych z księgowością oraz doradztwem podatkowym.

Korzyści wynikające ze złożenia deklaracji korygującej

Złożenie deklaracji korygującej wiąże się z szeregiem korzyści dla podatnika. Najważniejszą z nich jest możliwość wyeliminowania błędu z pierwotnej wersji deklaracji i tym samym wyjaśnienie wszelkich nieporozumień z urzędem skarbowym. Wprowadzenie zmian w deklaracji może również przyczynić się do otrzymania ulg skarbowych, z których podatnik nie skorzystał w terminie. Złożenie poprawionej deklaracji i uregulowanie ewentualnych zaległości podatkowych może także uchronić podatnika przed negatywnymi konsekwencjami wynikającymi z popełnienia przestępstwa skarbowego.